Fixation Disparity - הגדרה

(Fixation Disparity = פער קבוע)
נמצא כאשר יש חוסר התאמה קטן בתמונה המתקבלת משתי העיניים בראיה בינו-קולרית (דו-עינית).

חוסר ההתאמה יכול להיות אופקי אנכי או שילוב של שניהם. אבל הוא בכל מקרה קטן משמעותית ממקרה של Strabismus (פזילה) דבר שמקנה לו ראיה בינו-קולרית, אבל יכול לפגוע בראיית העומק שלו (Stereopsis).

יכול להיות Fixation Disparity שונה מרחוק ומקרוב וניתן לטיפול ברב המקרים בעזרת פריזמות , בניסיון להביא למצב של : Zero minutes of ARC.
Fixation Disparity מחייב ליקוי שהוא באזור פאנום ברשתית, (Panum's Aria) מחוץ לאזור זה יתקיים מצב של מיקרו-טרופיה או טרופיה, ((Microtropia or Tropia פזילה קבועה או פזילה מזערית ,מצב זה לא מתקנים בעזרת פריזמות.